Kindgebonden budget 2014

Wat is kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is bedoeld als een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van hun kind(eren) tot de leeftijd van achttien jaar. Het bedrag wordt jaarlijks uitgekeerd aan één van de ouders. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk en afhankelijk het aantal kinderen en de leeftijd van die kinderen. Kindgebonden budget hoeft niet te worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst Toeslagen zelf bericht geeft als u recht heeft op het kindgebonden budget. Indien dit niet is gebeurd, is het uiteraard wel verstandig om contact op te nemen met de Belastingdienst Toeslagen of het kindgebonden budget zelf aan te vragen op de website van de Belastingdienst. Ook betaalt de Belastingdienst het bedrag uit (en dus niet de Sociale Verzekeringsbank, die alleen de kinderbijslag uitbetaalt).
In aanmerking komen voor kindgebonden budget
Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget worden een aantal voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden houden concreet in:

 • Het hebben van één of meer kind(eren) die jonger zijn dan 18 jaar;
 • Het bedrag van de kinderbijslag wordt door u of de andere ouder ontvangen;
 • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner overstijgt niet de hiervoor
  gestelde inkomensgrens. Het aantal kinderen bepaalt welke inkomensgrens van toepassing is. Als u
  dit wilt controleren, dan kunt u een proefberekening maken op de website van Belastingdienst
  Toeslagen;
 • Het gezamenlijke vermogen (spaargeld en/of beleggen) overstijgt niet de hiervoor gestelde
  vermogensgrens. Ook dit is te controleren op de website van Belastingdienst Toeslagen;

Daarnaast bestaan er nog aanvullende regels voor het kindgebonden budget. Uw situatie kan op verschillende manieren afwijken van de normaal te doen gebruikelijke situatie. Dit geldt voor co-ouderschap, een samengesteld gezin, samenwonen met uw kind bij uw ouders, een stief-, pleeg- of adoptiekind, wonen in het buitenland en wonen in Nederland maar werken in het buitenland. Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Co-ouderschap

Als u gescheiden bent en uw kinderen een gedeelte van de week bij u wonen en het andere gedeelte bij uw ex-partner, dan betekent dat niet automatisch dat u voldoet aan de omschrijving van ‘co-ouderschap’. Hiervoor geldt namelijk ook nog dat uw kinderen ten minste 3 dagen per week bij u wonen, ten minste 3 dagen per week bij uw ex-partner wonen en op uw woonadres of het woonadres van uw ex-partner staan ingeschreven. Om kindgebonden budget te ontvangen, dient u de aanvrager te zijn van de kinderbijslag.

Samengesteld gezin

Een samengesteld gezin heeft u als u samenwoont met een andere ouder en u beiden kinderen uit een eerdere relatie hebt. Ook hiervoor geldt dat één van de twee ouders het kindgebonden budget ontvangt, namelijk de ouder die ook de aanvrager is van de kinderbijslag. Als u allebei aanvrager bent van de kinderbijslag en kinderbijslag ontvangt, dan bepaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wie het kindgebonden budget ontvangt voor alle kinderen.

Samenwonen met uw kind bij uw ouders

Als u kinderbijslag krijgt voor uw kind, dan krijgt u tevens het kindgebonden budget.

Stiefkind, pleegkind of adoptiekind

Het doet er verder niet toe of uw kind uw eigen kind is, een stiefkind, pleegkind of adoptiekind. U hoeft niet bij uw kind te wonen om het kindgebonden budget te krijgen. Als u een pleegkind heeft, dan heeft u alleen recht op pleegoudervergoeding en niet op kinderbijslag. Omdat u geen kinderbijslag ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het kindgebonden budget. Als u geen pleegoudervergoeding maar wel kinderbijslag ontvangt voor uw pleegkind, dan heeft u uiteraard wel recht op het kindgebonden budget. Als uw pleegkind 16 of 17 jaar oud is, dan krijgt u geen pleegoudervergoeding en geen kinderbijslag meer. Maar als u uw pleegkind wel in belangrijke mate onderhoudt, dan heeft u desalniettemin toch recht op het kindgebonden budget.

Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Als u met uw gezin in het buitenland woont, maar in Nederland werkt, dan heeft u recht op het kindgebonden budget. Er moet aan dezelfde voorwaarden voldaan worden als wanneer u in Nederland zou wonen. Om kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget aan te vragen vanuit het buitenland heeft u de burgerservicenummer(s) of sofinummer(s) nodig van uw kind(eren).
In het buitenland kunnen ook gezinsbijslagen worden uitgekeerd. Als u in beide landen gezinsbijslagen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag of buitenlandse varianten daarvan ontvangt, dan zal de Belastingdienst (en de SVB bij bijv. de kinderbijslag) dit verrekenen. De stelregel is dat u in totaal per kind nooit meer zal krijgen dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht heeft volgens de regels van Nederland of het buitenland. U kunt bij de BelastingTelefoon Buitenland terecht om er precies achter te komen of en indien dat het geval is, op hoeveel kindgebonden budget u recht heeft.

Wonen in Nederland en werken in het buitenland

Voor deze situatie geldt hetzelfde als bovenstaande situatie. Geef wijzigingen uiteraard aan de SVB door en informeer zo nodig als er onduidelijkheid bestaat hieromtrent.

Wijzigingen kindgebonden budget 2014

Het bedrag van het kindgebonden budget wijzigt niet dit jaar. Wel is de vermogensgrens verhoogd. U mag nu niet meer dan het heffingsvrije vermogen (op een deel van uw vermogen in box 3 ‘inkomsten sparen en beleggen’ hoeft geen inkomstenbelasting geheven) + € 81.360. Zodra u vanaf 1 januari 2014 boven de vermogensgrens uitkomt, dan betekent dat dat u het gehele jaar 2014 geen recht heeft op het kindgebonden budget. In 2014 worden dus dezelfde bedragen gehanteerd als in 2013, namelijk € 1017 voor het eerste kind en € 510 voor het tweede kind.
Pas in 2015 zullen een aantal wijzigen omtrent het kindgebonden budget worden doorgevoerd. Het bedrag van het kindgebonden budget zal ietwat stijgen voor het eerste kind, maar flink stijgen voor het tweede kind (het wordt zelfs verdubbeld).